Most Loved Items

  •   1. Tempura
  •   2. Idaho Maki
  •   3. Teriyaki
  •   4. Sake Sushi ( 2 pieces)
  •   5. Avocado Maki
  •   6. Katsu
  •   7. Gyoza
  •   8. Edamame
  •   9. Shrimp Tempura Maki
  • 10. Sake Maki


CATEGORY
© DiningIn.com IP Holder LLC DiningIn   Terms of Use   Privacy
© DiningIn.com IP Holder LLC DiningIn